ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА СУДЕЙСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

2013
Чинники якості суддівства в художній гімнастиці
Передерій В.В.
Львівський державний університет фізичного культури
Анотації:
Розглядається проблема якості суддівства у художній гімнастиці. Метою дослідження є розробка класифікації чинників, що впливають на якість суддівства у художній гімнастиці. Визначено перелік факторів, що негативно впливають на роботу суддів з художньої гімнастики. Фактори розподілено на дві групи: об'єктивні та необ'єктивні (суб'єктивні). До об'єктивних чинників віднесено: напружений графік змагань, втому, особливості пам'яті та уваги, правила змагань. До суб'єктивних: ставлення судді до своєї гімнастки (команди) чи команди суперника, відсутність інтересу до виступу, склад суддівської бригади, вплив авторитета і популярності спортсменки, залежність від свого керівництва. Респонденти були одноголосні у думці, що в художній гімнастиці потрібні незалежні професійні судді. Виявлено, що 64% респондентів відзначають наявність тиску на суддів з боку конкурентів.
Ключові слова:
суддівство, художня гімнастика, об’єктивність, чинники.
Передерий В.В. Факторы качества судейства в художественной гимнастике. Рассматривается проблема качества судейства в художественной гимнастике. Целью исследования является разработка классификации факторов, влияющих на качество судейства в художественной гимнастике. В результате обобщения теоретической информации и практического опыта был определен перечень факторов, негативно влияющих на работу судей по художественной гимнастике, которые были разделены на две группы: объективные и необъективные (субъективные). К объективным факторам относится: напряженный график соревнований, усталость, особенности памяти и внимания, правила соревнований; к субъективным: отношение судьи к своей гимнастке (команде) или к команде соперника, отсутствие интереса к выступлению, состав судейской бригады, влияние авторитета и популярности спортсменки, зависимость от своего руководства. Респонденты были единогласны в том, что в художественной гимнастике нужны независимые профессиональные судьи. Установлено, что 64% респондентов отмечают наличие давления на судей со стороны конкурентов.
судейство, художественная гимнастика, объективность, факторы.
Perederij V.V. The problem of the quality of judging in rhythmic
gymnastics. The aim of the study is to develop a classification of factors influencing the quality of judging in rhythmic gymnastics. As a result of consolidation of theoretical information and practical experience was a list of the factors that negatively affect the behavior of judges in gymnastics, which were divided into two groups: the objective and non-objective
(subjective). Objective factors include
intense competition schedule, fatigue, especially memory, attention, competition rules, to the subjective: the ratio of judges to their gymnast (team) or to the opposing team, the lack of interest in the performance, composition of the judging panel, the influence of authority and popularity sportswomen dependence on its management.
Respondents were unanimous in that independent professional judges are needed in a rhythmic gymnastics. It is set that 64% respondent mark the presence of pressure on judges from the side of competitors.
judging, gymnastics, objectivity, factors.
Вступ.
Якість та об’єктивність суддівства у видах спорту з суб’єктивним визначенням змагального результату, є складною проблемою. Для її вирішення необхідно вдосконалювати правила змагань, підготовку суддів, принципи комплектування суддівських бригад, а також контроль за роботою суддів та використання технічних засобів [2]. Разом з тим, більшість дослідників схиляються до думки, що система раціональної підготовки суддівських кадрів та вдосконалення правил змагань є головними умовами вирішення проблеми суддівства в художній гімнастиці [3]. Проте ефективність діяльності суддів залежить від їх психічного стану, активності, тривожності, уваги. Розумова активність відіграє важливу роль, пов'язану із вирішенням різноманітних перцептивних та розумових завдань. Ці чинники сприяють «розхитуванню оцінки» від збільшення до зменшення, що підкреслює залежність суддів від стану їх центральної нервової системи [9]. Подібні проблеми можуть бути також пов'язані з особливостями пам'яті. За даними Ю.Є. Титова [9], Л. І. Турищевої [10] пропускна здатність пам'яті людини є нижчою вимог сучасних правил змагань, згідно з якими в композиції гімнастка виконує в середньому більше ніж 20 елементів тілом, не враховуючи роботу предмета, що становить більше 1000 біт пам'яті. Все це суддя повинна встигнути побачити і оцінити. Таким чином, формування цілісного уявлення про чинники впливу на роботу суддів, як одну із головних проблем необ’єктивного і неякісного суддівства, визначення
© Передерій В.В., 2013 doi: 10.6084/m9.fgshare.647325
змагального результату та прогресивного розвитку художньої гімнастики у системі олімпійського спорту, обумовлює актуальність дослідження.
У правилах змагань з багатьох видів спорту (гімнастика художня та спортивна, стрибки у воду, стрибки на лижах з трампліна, фігурне катання на ковзанах) не існує чітко диференційованих критеріїв оцінки таких показників, як видовищність виконання вправи, артистизм спортсмена, оригінальність прийомів, складність і послідовність виконання вправ і інших, що мають важливе значення при визначенні переможця [7]. В процесі вивчення даної проблеми фахівці виділили низку факторів, що впливають на якість суддівства.
Наприклад проблемами уваги і особливостями пам’яті суддів у спортивних видах гімнастики займався Ю. Є. Титов [9], критерії контролю за роботою суддів визначено у працях Е. П. Оверкович [1] та Ю. А. Попова [7], вплив соціальних факторів (авторитет спортсмена та його популярність) на суддів відмічала Л. І. Турищева [10], Р. М. Терьохіною [8] була виділена вагомість внутрішньої активності суддів, що пов’язана з вирішенням різноманітних перцептивних та розумових завдань. Суб'єктивна зміна оцінки, що пов'язана з виконавською майстерністю гімнасток -це додаткова діяльність, тобто рішення інших завдань в процесі запам'ятовування основної інформації [8, 11, 12]. Наприклад, оцінюючи вправу, суддям доводиться не тільки запам'ятовувати допущені спортсменами помилки, але і вирішувати завдання, пов'язані з визначенням додаткових надбавок.
та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту ______________________
Наступним чинником, що впливає на якість суддівства є втома суддів. Стомлення викликає не тільки ослаблення властивостей пам'яті, але й уваги. Ослаблення уваги є впливовим чинником, що може призвести до значних помилок в суддівстві. Для діяльності судді більш характерна зорова увага. Нерідко для її здійснення потрібен прояв волі. У спеціальних дослідженнях були вивчені: концентрація уваги [4]; ефективність діяльності судді [8]; компоненти, що визначають вихідний психічний стан суддів [4]. Кожен з цих чинників впливає на якість та ефективність роботи судді.
Таким чином, помилки суддів можуть бути наслідком таких чинників: складність сприйняття і переробки всієї сукупності інформації, ослаблення властивостей пам'яті та уваги, установка на певні еталони виконавської майстерності, а також невизначеність у правилах змагань, відсутність чітких критеріїв для оцінки оригінальності та видовищності вправ.
Дослідження виконувались відповідно до плану науково-дослідної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка на 2011 - 2015 рр. за темою «Філософські, освітологічні та методичні засади ком-петентнісної особистісно-професійної багатопрофіль-ної університетської освіти».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - класифікація чинників, що впливають на якість суддівства у художній гімнастиці.
Завдання дослідження:
• виділити чинники впливу на якість суддівства у художній гімнастиці;
• класифікувати і обґрунтувати чинники, що впливають на якість роботи суддів з художньої гімнастки.
Методи та організація дослідження. Дослідження проводились у період з вересня 2010 по липень 2012 року та включали аналіз науково-методичної літератури, анкетне опитування, методи математико-статистичної обробки отриманих даних. У анкетному опитуванні взяли участь 22 фахівця з художньої гімнастики, з них: 4 судді ІІ категорії, 2 дві судді І категорії, 6 судів національної категорії та 10 судів міжнародної категорії.
Результати дослідження.
У процесі дослідження були виявлені основні фактори, що впливають на роботу суддів з художньої гімнастики. Ці чинники виступають у якості причин помилок суддів, що виникають у процесі суддівства змагань. Помилки є наслідком об’єктивних та суб’єктивних чинників. В свою чергу об’єктивні чинники не залежать від свідомості, волі, бажання або смаку людини, а суб’єктивні не є реальним відображенням положення справ.
В процесі проведення анкетного опитування респондентам був наданий перелік можливих чинників, що впливають на роботу суддів. Серед них були об’єктивні чинники, такі як, шум у залі, відсутність
І ПЕДАГОГІКА І
ПСИХОЛОГІЯ
ОБ'ЄКТИВНІ чинники
СУБ'ЄКТИВНІ ЧИННИКЙ
Рис. 1 Класифікація чинників впливу на роботу суддів у художній гімнастиці
32013
и
перерв, незручне розташування місця роботи, щільність графіка виклику гімнасток, втома, безперервне суддівство більше 6 годин, поєднання функцій тренера та судді, несприятливий час доби, почуття голоду [5]. А також суб’єктивні фактори: ставлення судді до своєї гімнастки, команди або команди суперника, відсутність інтересу до виступу гімнастки або команди, склад суддівської бригади, вплив авторитету і популярності спортсменки, а також залежність від свого керівництва. З цих факторів респонденти виділили, як найбільш впливові на їх роботу змаганнях, втому та щільний графік виклику гімнасток ^ = 0,61). Велике значення тут мають індивідуальні особливості суддів, їх кваліфікація та стаж роботи, ранг змагань (рис. 1).
Крім виявлення найбільш вагомих чинників на роботу суддів, респондентам була поставлена низка запитань щодо особливостей та проблем суддівства у художній гімнастиці. З тиском з боку конкурентів погодилося 64% респондентів. Про те, щодо заходів Федерації гімнастики України спрямованих на підвищенняоб’єктивностісуддівства68%респондентів дали позитивну оцінку, решта дотримувалась іншої думки. Наявність тиску з боку тренерів чи інших суддів підтвердили 32 % респондентів, стільки ж респондентів з цим не погодилися, інші наполягли на тому, що це частково присутнє. Респонденти були одноголосні у думці, що в художній гімнастиці потрібні незалежні професійні судді.
Таким чином, виділені нами чинники вказують на основні проблеми суддівства у художній гімнастиці.
Їх аналіз та рішення надасть змогу підвищити рівень якості суддівства та об’єктивність у виявленні переможців змагань. У подальших дослідженнях планується сформулювати рекомендації щодо усунення негативного впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників на роботу суддів у художній гімнастиці, а також розробити програму корекції та рекреації стану суддів у робочому процесі.
Висновки.
Аналіз практичного досвіду суддів змагань з художньої гімнастики свідчить про наявність проблем об’єктивності суддівства. Виявлені чинники впливу на якість суддівства, розділені на 2 групи: об’єктивні та необ’єктивні (суб’єктивні) чинників. Це надає змогу підвищити якість суддівства за рахунок уникнення найбільш впливовіших з них, а також підвищити об’єктивність суддівства змагань.
Підвищення об’єктивізації суддівства є складною проблемою, яка включає: необхідність вдосконалення правил змагань, розробку об’єктивних критеріїв контролю роботи суддів, використання сучасних технологій в процесі суддівства, облік можливостей суддів якісно сприймати і переробляти інформацію в ході змагань, а також вдосконалення системи підготовки суддів.
Проведені дослідження розширили знання по проблемі об’єктивності суддівства в художній гімнастиці. На основі аналізу науково-методичної літератури було встановлено, що на ефективність діяльності суддів впливають їх психічний стан, особливості роботи пам’яті, втома та стан уваги тощо.
Література:
1. Аверкович Э.П. Объективизация судейства в гимнастике как проблема метрологии / Э.П. Аверкович, Ю.А. Попов, Ю.А. Резников, Б.А. Суслаков // Теория и практика физической культуры, 1979, №7. - С 47 - 49.
2. Бирюк Е.В. Соревнуются судьи / Е.В. Бирюк, Л.А. Парадиева // Гимнастика. - М.: Физкультура и спорт. - 1985. - Вып. 1 . -С. 42 - 44.
3. Винер И.А. Интегральный подход в подготовке высококвалифицированных гимнасток / И.А. Винер, РН. Терехина // Художественная гимнастика: учебное пособие. - М., 2003. - С.251-256.
4. Карпенко Л.А. Характеристика соревнований и соревновательной подготовки гимнасток / Л.А. Карпенко // Художественная гимнастика; под общ. ред. Л.А. Карпенко. - М., 2003. - С. 242
- 251.
5. Нестерова Т.В. Актуальные проблемы судейства в художественной гимнастике / ТВ. Нестерова, В.В. Передерий // Спорт та сучасне суспільство: матеріали V студентської наукової конференції. - К. - 2012. - С. 38 - 41.
6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте / В.Н. Платонов // Общая теория и ее практические приложения. - К.: Олимпийская литература, 2004. - С. 112 - 141
7. Попов Ю.А. Соревновательная подготовка и система соревнований / Ю.А. Попов // Теория и методика физической культуры.
- 2007. - № 6. - С. 24.
8. Терехина РН. Проблемы судейства в спортивной гимнастике / РН. Терехина // Теория и методика физической культуры. -1997. - № 11 - С. 58 - 60.
9. Титов Ю.Е. Методы совершенствования системы объективизации судейства в гимнастике : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» / Ю.Е. Титов.
- К., 1988. - 24 с.
References:
1. Averkovich E.P, Popov Iu.A., Rezinkov Iu.A., Suslakov B.A. Teoriia i praktika fizicheskoj kul'tury [Theory and practice of physical culture], 1979, vol.7, pp. 47 - 49.
2. Biriuk E.V., Paradieva L.A. Gimnastika [Gymnastics], 1985, vol.1, pp. 42 - 44.
3. Viner I.A., Terekhina R.N. Integral’nyj podkhod v podgotovke vysokokvalificirovannykh gimnastok [Integral approach in preparation of highly qualified gymnasts], Moscow, 2003, pp. 251-256.
4. Karpenko L.A. Kharakteristika sorevnovanij i sorevnovatel’noj podgotovki gimnastok [Description of competitions and competition preparation of gymnasts], Moscow, 2003, pp. 242 - 251.
5. Nesterova T.V., Perederij V.V. Aktual’nye problemy sudejstva v khudozhestvennoj gimnastike [Issues of the day of judging in rhythmic gymnastics]. Sport ta suchasne suspil’stvo [Sport and modern society], Kiev, 2012, pp. 38 - 41.
6. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte [The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev, Olympic Literature, 2004, pp. 112 - 141
7. Popov Iu.A. Teoriia i metodika fizicheskoj kul’tury [Theory and methods of physical culture], 2007, vol.6, pp. 24.
8. Terekhina R.N. Teoriia i metodika fizicheskoj kul’tury [Theory and methods of physical culture], 1997, vol.11, pp. 58 - 60.
9. Titov Iu.E. Metody sovershenstvovaniia sistemy ob”ektivizacii sudejstva v gimnastike [Methods of perfection of the system of objectification judging in gymnastics], Cand. Diss., Kiev, 1988, 24 p.
10. Turishcheva L.I. Komponenty ispolnitel’skogo masterstva gimnastok i metody ikh ocenki [Components of performance trade of gymnasts and methods of their estimation], Cand. Diss., Leningrad, 1986, 24 p.
та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту ____________________________
10. Турищева Л.И. Компоненты исполнительского мастерства гимнасток и методы их оценки : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» / Л.И. Турищева. - Л., 1986. - 24 с.
11. Law M.P., Ct J., Ericsson K.A. Characteristics of expert development in rhythmic gymnastics: A retrospective study. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2008, vol.5(1), pp. 82-ЮЗ. doi:10.1080/1612197X.2008.9671814
12. Baumgarten S., Pagnano-Richardson K. Educational Gymnastics. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 2010;81(4):18— 25. doi:10.1080/07303084.2010.10598460
11. Law M.P., Ct J., Ericsson K.A. Characteristics of expert development in rhythmic gymnastics: A retrospective study.
International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2008, vol.5(1), pp. 82-103. doi:10.1080/1612197X.2008.9671814
12. Baumgarten S., Pagnano-Richardson K. Educational Gymnastics.
Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 2010;81(4):18— 25. doi:10.1080/07303084.2010.10598460
І ПЕДАГОГІКА I
ПСИХОЛОГІЯ
Информация об авторе: Information about the author:
Передерий Вера Виталиевна: verunya_perederij@bigmir.ru; Львов- Perederij V.V.: verunya_perederij@bigmir.ru; Lvov State University of
ский государственный университет физической культуры; Ул. Ко- Physical Culture; Kostyushko str. 11, Lvov, 79000, Ukraine.
стюшко 11, г. Львов, 79000, Украина.
Цитируйте эту статью как: Передерій В.В. Чинники якості суддівства в художній гімнастиці // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. -2013. - № 3 - С. 43-46. doi:10.6084/m9.figshare.647325
Электронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и копирование любыми средствами, обеспечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru).
Дата поступления в редакцию: 13.02.2013 г Опубликовано: 31.03.2013 г.
Cite this article as: Perederij V.V. The problem of the quality of judging in rhythmic gymnastics. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.3, pp. 43-46. doi:10.6084/m9.figshare.647325
The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Received: 13.02.2013 Published: 31.03.2013